công ty ABC có số liệu kế toán ngày 31/12/N như sau: I. Nguồn vốn kinh doanh: 1. Vốn vay: 1000 2. Vốn chủ sở hữu: 1500

Question

công ty ABC có số liệu kế toán ngày 31/12/N như sau:
I. Nguồn vốn kinh doanh:
1. Vốn vay: 1000
2. Vốn chủ sở hữu: 1500
CỘNG 2500
II. Chi phí kinh doanh
1. Tổng chi phí cố định = 1000
2. Tổng chi phí biến đổi= 55% mức doanh thu thuần
III.
1. Doanh thu thuần= 4000
2. Số lượng sản phẩm tiêu thụ= 10000 sản phẩm
3. Công ty vay vốn với lãi suất 10% năm.
Yêu cầu:
1. Xác định độ tác động đòn bẩy hoạt động và độ tác động tài chính của doanh nghiệp và nêu ý nghĩa của kết quả trên
2. Nêu doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 1% thì tỉ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu sẽ thay đổi như thế nào?

in progress 0
Đan Thu 2 years 2021-07-31T11:26:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-31T11:27:30+00:00

    Answer:

    can’t undestand, can you please translate this to english language

    Step-by-step explanation:

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )