có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 2 chữ số

Question

có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 2 chữ số

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-11-28T09:28:12+00:00 2 Answers 106 views -1

Answers ( )

  1
  2020-11-28T09:29:40+00:00

  Đáp án:

  Dãy số tự nhiên chẵn có 2 chữ số là : 

    `10 ; 12 ; 14 ; ….. ; 96 ; 98`

  Số số hạng của dãy là `[(98 – 10)/2] + 1 = 45 `(số)`

           Vậy có `45` số chẵn có 2 chữ số

  Đề khác :

  Dãy số tự nhiên chẵn có 3 chữ số là : 

    `100  ; 102 ; 104 ; ….. ; 996 ; 998`

  Số số hạng của dãy là `[(998 – 100)/2] + 1 = 450`(số)`

           Vậy có `450` số chẵn có 3 chữ số

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-28T09:30:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số có 2 chữ số bắt đầu từ 100 đến 998

  Từ 0 đến 98 có số số hạng là

  `(998-100):2+1=450`(số)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )