có bao nhiêu cách chọn ra hai số trong dãy((2006;2007;2008…;2020;2021) để tích của hai số đó chia hết cho 6.

Question

có bao nhiêu cách chọn ra hai số trong dãy((2006;2007;2008…;2020;2021) để tích của hai số đó chia hết cho 6.

in progress 0
Nho 1 tháng 2021-05-15T16:17:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có `2` cách tìm nhé : 

  cách `1` tìm trực tiếp các số chia hết cho `6` là :

  ` 2016;2010`

  cách `2` tìm các số chia hết cho cả `2,3` vì ` 6 \vdots 2,3 `

 2. Đáp án:

  Có `2` cách

  Giải thích các bước giải:

  Có `2` cách : 

  `+ )` Cách `1` : Tìm trực tiếp 

  `+ )` Cách `2` : Tìm ra `2` số chia hết cho `2` và chia hết cho `3 ` . Vì `( 2;3)=1` và `2 xx 3 = 6`

       VD : `2006` và `2007`

   

Leave an answer