Có 5 công nhân đào 3 ngày mỗi ngày làm 8 giờ đc 24 m khối đất.Hỏi nếu 7 công nhân đào 4 ngày mỗi ngày làm 10 giờ thì đc bn m khối đất ?

Question

Có 5 công nhân đào 3 ngày mỗi ngày làm 8 giờ đc 24 m khối đất.Hỏi nếu 7 công nhân đào 4 ngày mỗi ngày làm 10 giờ thì đc bn m khối đất ?

in progress 0
Thu Cúc 9 months 2021-04-15T12:30:39+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T12:32:00+00:00

  $•@bao543$

   

  co-5-cong-nhan-dao-3-ngay-moi-ngay-lam-8-gio-dc-24-m-khoi-dat-hoi-neu-7-cong-nhan-dao-4-ngay-moi

  0
  2021-04-15T12:32:05+00:00

  Năm công nhân làm 1 ngày là:           24 : 3 = 8 ( m khối )

  Năm công nhân làm 1 giờ làm được là:              8 : 8 = 1 ( m khối )

  1 công nhân làm 1 giờ là:                    1: 5 = 1/5  

  7 công nhân làm 1 giờ được :           7 * 1/5 = 7/5

  4 ngày mỗi ngày làm 10 tiếng có số giờ là:                             4 x 10 = 40 (giờ)

  → 7 công nhân làm 4 ngày mỗi ngày làm 10 tiếng thì được : 

  7/5 * 40 = 56 ( m khối )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )