CM $\sqrt{9-\sqrt{17}}*\sqrt{9+\sqrt{17}}=8$

Question

CM
$\sqrt{9-\sqrt{17}}*\sqrt{9+\sqrt{17}}=8$

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-29T05:07:07+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T05:08:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `\sqrt{9-\sqrt{17}}.\sqrt{9-\sqrt{17}}`

  `=\sqrt{(9-\sqrt{17})(9-\sqrt{17})}`

  `=\sqrt{9^2-(\sqrt{17})^2}`

  `=\sqrt{81-17}`

  `=\sqrt{64}=8(dpcm)`

  0
  2020-11-29T05:08:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cm-sqrt-9-sqrt-17-sqrt-9-sqrt-17-8

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )