: Chuyển các cặp câu sau đây thành một câu có dùng cặp quan hệ từ: A, Rùa biết mình chậm chạp. Nó cố gắng chạy thật nhanh. ……………………………………………………………………

Question

: Chuyển các cặp câu sau đây thành một câu có dùng cặp quan hệ từ: A, Rùa biết mình chậm chạp. Nó cố gắng chạy thật nhanh. ……………………………………………………………………………………………………… B, Thỏ cắm cổ chạy miết. Nó vẫn không đuổi kịp Rùa. ……………………………………………………………………………………………………… C, Thỏ chủ quan, coi thường người khác. Thỏ đã thua rùa. ……………………………………………………………………………………………………… D, Câu chuyện này hấp dẫn, thú vị. Nó có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc. ………………………………………………………………………………………………………

in progress 0
niczorrrr 1 year 2021-07-09T01:04:25+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  2
  2021-07-09T01:05:33+00:00

  A) Rùa biết mình chậm chạp.Nó cố gắng chạy thật nhanh.
  `=>`  rùa biết mình chậm chạp nên nó cố gắng chạy thật nhanh
  B) Thỏ cắm cổ chạy miết .Nó vẫn không đuổi kịp rùa .
   `=>` Mặc dù thỏ cắm cổ chạy miết nhưng nó vẫn không đuổi kịp rùa.
  C) Thỏ chủ quan ,coi thường người khác.Thỏ đã thua rùa
  `=>`  Vì thỏ chủ quan, coi thường người khác nên thỏ đã thua rùa.
  D) Câu chuyện này hấp dẫn ,thú vị .Nó có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc
  `=>` Câu chuyện này không những hấp dẫn, thú vị mà còn có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc.

  1
  2021-07-09T01:05:52+00:00

  a, 

  → Tuy rùa biết mình chậm chạp nhưng nó cố gắng chạy thật nhanh.

  b,

  → Mặc dù thỏ cắm cổ chạy miết nhưng nó vẫn không đuổi kịp tùa.

  c, 

  →Vì thỏ chủ quan, coi thường người khác nên thỏ đã thua rùa.

  d, 

  →Câu chuyện này không chỉ hấp dẫn, thú vị mà nó còn có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )