chứng minh nếu a+b+c chia hết cho 6 thì (a+b)(b+c)(c+a) -2ab chia hết cho 6

Question

chứng minh nếu a+b+c chia hết cho 6 thì (a+b)(b+c)(c+a) -2ab chia hết cho 6

0
Philomena 1 year 2020-11-29T04:05:53+00:00 0 Answers 11 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )