Chứng minh các hằng đẳng thức sau: 1.1+2+3+…+n=n(n+1)2 2.12+22+32+…+n2=n(n+1)(2n+1)6 3.13+23+33+…+n3=(1+2+3+…+n)2 4.13−23+33−…+n3= TH1: n lẻ

Question

Chứng minh các hằng đẳng thức sau:
1.1+2+3+…+n=n(n+1)2
2.12+22+32+…+n2=n(n+1)(2n+1)6
3.13+23+33+…+n3=(1+2+3+…+n)2
4.13−23+33−…+n3=
TH1: n lẻ thì 13−23+33−…+n3=a2(4a−3) với a=n+12
TH2: n chẵn thì 13−23+33−…+n3=−a2(4a−3) với a=n2
5.1+3+5+…+(2n−1)=n2
6.1n+1n2+1n3+…+1nk=nk−1nk(n−1)
7.1n−1n2−1n3−…−1nk=n(k−1)−n(k−2)−…−n−1nk
8.1(1!)+2(2!)+3(3!)+…+n(n!)=(n+1)!−1
Giúp em với ạ ????

0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-29T02:57:15+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )