chứng minh: A) Nếu a^3+b^3+c^3 =3abc thì a+b+c=0 giúp mik nhé mik đang càn gấp

Question

chứng minh:
A) Nếu a^3+b^3+c^3 =3abc thì a+b+c=0
giúp mik nhé mik đang càn gấp

in progress 0
Tryphena 12 months 2020-11-07T20:12:53+00:00 2 Answers 123 views 0

Answers ( )

  -1
  2020-11-07T20:13:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a^3+b^3+c^3=3abc`

  `<=>(a+b)^3+c^3-3ab(a+b)-3abc=0`

  `<=>(a+b+c)(a^2+2ab+b^2-bc-ac)-3ab(a+b+c)=0`

  `<=>(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)=0`

  `=>a+b+c=0`(vì `a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc>0`

  0
  2020-11-07T20:14:46+00:00

  Đáp án:   Bài này lớp 8

   

  Giải thích các bước giải:

  `a^3+b^3+c^3 =3abc`

  `<=>a^3+b^3+c^3 -3abc=0`

  `<=>(a^3+b^3+3a^2b+3ab^2)+c^3-3abc-3a^2b-3ab^2=0`

  `<=>(a+b)^3+c^3-3ab(a+b+c)=0`

  `<=>(a+b+c)[(a+b)^2-(a+b)c+c^2]-3ab(a+b+c)=0`

  `<=>(a+b+c)(a^2+2ab+b^2-ac-bc+c^2-3ab)=0`

  `<=>(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}a+b+c=0(dpcm)\\a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )