chứng minh x^2+9<0 tương đương -3<x<3

Question

chứng minh x^2+9<0 tương đương -3<x<3

in progress 0
Philomena 8 tháng 2020-10-15T21:40:33+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

 1. Sửa đề:`x^2-9<0`

  Ta có:

  `x^2-9<0`

  `⇔x^2<9`

  `⇔-3<x<3`.

   

 2. $x^2+9<0$

  $⇔x^2<9$

  $⇔x<3$ và $-3<x$

  $⇔-3<x<3$

   

Leave an answer

Browse
Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )