Cho x>y>0 và x-y=7; x.y=60. Không tính x,y ; Hãy tính: a) x^2-y^2 b)x^4+y^4 mn giúp em vs ạ cần gấp. 12 h nộp r ạ

Question

Cho x>y>0 và x-y=7; x.y=60. Không tính x,y ; Hãy tính:
a) x^2-y^2
b)x^4+y^4
mn giúp em vs ạ cần gấp. 12 h nộp r ạ

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-11-11T11:47:23+00:00 2 Answers 114 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T11:48:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) $x^2-y^2=x^2-2xy+y^2+2xy=(x-y)^2+2xy$

  thay x-y=7 ;xy=60 :

     $7^2+2.60=49+120=169$

  b)$x^4+y^4=x^4-2x^2.y^2+y^4+2x^2.y^2$

                   $=(x^2-y^2)^2+2.(xy)^2$

                   $=(x-y)^2.(x+y)^2+2.(xy)^2$

                   $=(x-y)^2.[ x^2+2xy+y^2]+2.(xy)^2$

                   $=(x-y)^2.[ x^2-2xy+y^2+4xy] +2.(xy)^2$

                   $=(x-y)^2.[ (x-y)^2+4xy] +2.(xy)^2$

  thay x-y=7 ;xy=60 :

  $7^2.[ 7^2 +4.60] +2.(60)^2$

  $=49.(49+240)+2.3600$

  $=49.289+7200$

  $=14161+7200$

  $=21 361$

  0
  2020-11-11T11:48:25+00:00

  Sr mình sửa lại r nha
  cho-y-0-va-y-7-y-60-khong-tinh-y-hay-tinh-a-2-y-2-b-4-y-4-mn-giup-em-vs-a-can-gap-12-h-nop-r-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )