Cho tứ giác ABCD. TRên cạnh AB lấy E,F sao cho AE=EF=FB. Trên cạnh CD lấy G,H sao cho DG=GH=HC. Gọi M,I,K,N theo thứ tự là trung điểm AD,EG,FH,BC.Chứn

Question

Cho tứ giác ABCD. TRên cạnh AB lấy E,F sao cho AE=EF=FB. Trên cạnh CD lấy G,H sao cho DG=GH=HC. Gọi M,I,K,N theo thứ tự là trung điểm AD,EG,FH,BC.Chứng minh rằng bốn điểm MÀY,I,K,N thẳng hàng và MI=IK=KN.
Bài khó cac bạn giúp mk với

0
Euphemia 8 tháng 2020-11-02T11:58:57+00:00 0 Answers 38 views 0

Leave an answer