Cho tứ giác $ABCD$, có $AB=BC=CD=12$; $\widehat{B}=90^o$; $\widehat{C}=135^o$. Kẻ đường cao $CH$. TÍnh $AC, AD, AH, DH, CH.$

Question

Cho tứ giác $ABCD$, có $AB=BC=CD=12$; $\widehat{B}=90^o$; $\widehat{C}=135^o$. Kẻ đường cao $CH$. TÍnh $AC, AD, AH, DH, CH.$

0
Khải Quang 1 year 2020-11-29T04:02:48+00:00 0 Answers 10 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )