cho tổng s= 1+3+3^2+3^3+…+3^100 a) tổng s có mấy số hạng b) so sánh 2s với 3^101

Question

cho tổng s= 1+3+3^2+3^3+…+3^100
a) tổng s có mấy số hạng
b) so sánh 2s với 3^101

in progress 0
Cherry 8 tháng 2020-11-01T17:33:40+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: $a$) $101$ số hạng.

               $b$) $2S < 3^{101} $.

  Giải thích các bước giải:

  $a$) $S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^{100}$

  $⇔ 3S = 3.(1 + 3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^{100})$

  $⇔ 3S = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + …. + 3^{101}$

  $⇔ 3S – S = ( 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + …. + 3^{101})$

                      $- ( 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^{100})$

  $⇔ 2S = 3^{101} – 1$

  Vì : $3^{101} – 1 < 3^{101}$

  $⇒ 2S < 3^{101} $.

 2. Bạn tham khảo :

  a .

  $S = 1+3+3^2+3^3+…+3^{100}$

  $3S = 3+3^2+3^3+…+3^{101}$

  $3S -S =  3^{101} -1$

  $2S = 3^{101}-1$

  ⇒ Tổng $S$ có $3^{101}$ số 

  b .

  Ta có :

  $3^{101} – 1< 3^{101}$

  ⇒ $2S < 3^{101}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )