Cho tập hợp A={x thuộc R|x|<3}; B= {x thuộc R|x<0}.Tìm A giao B ,A hợp B

Question

Cho tập hợp A={x thuộc R|x|<3}; B= {x thuộc R|x<0}.Tìm A giao B ,A hợp B

in progress 0
Hưng Gia 11 months 2020-10-31T05:13:25+00:00 1 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T05:14:46+00:00

  $|x|<3\Leftrightarrow -3<x<3$

  $\Rightarrow A=(-3;3)$

  $B=(-\infty;0)$

  Suy ra:

  $A\cap B=(-3;0)$

  $A\cup B=(-\infty;3)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )