Cho tập hợp A (0,1,2,3,4,5,6,7,8) a) Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi 1 khác nhau sao cho chữ số đứng cuối chia hết cho

Question

Cho tập hợp A (0,1,2,3,4,5,6,7,8)
a) Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi 1 khác nhau sao cho chữ số đứng cuối chia hết cho 8.

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-10-18T15:34:04+00:00 1 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T15:35:59+00:00

  Đáp án:

  $12600$ số 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcdef}$

  Vì chữ số đứng cuối chia hết cho 8 nên $f∈\{0;8\}$

  +) Trường hợp 1: f=0

  a có 8 cách chọn (từ 1 đến 8)

  b có 7 cách chọn (trừ a,f)

  c có 6 cách chọn (trừ a,b,f)

  d có 5 cách chọn (trừ a,b,c,f)

  e có 4 cách chọn (trừ a,b,c,d,f)

  → Số số thỏa mãn là: 8.7.6.5.4=6720 (số)

  +) Trường hợp 2: f=8

  a có 7 cách chọn (trừ 0 và f)

  b có 7 cách chọn (trừ a,f)

  c có 6 cách chọn (trừ a,b,f)

  d có 5 cách chọn (trừ a,b,c,f)

  e có 4 cách chọn (trừ a,b,c,d,f)

  → Số số thỏa mãn là: 7.7.6.5.4=5880 (số)

  Vậy số số tự nhiên có thể lập được là: 6720+5880=12600 (số)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )