Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Trung tuyến AM, có AB=6cm, BC = 10cm a) Tính AH b) giải tam giác ABC và tam giác AHM c) Chứng minh BC = AB

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Trung tuyến AM, có AB=6cm, BC = 10cm
a) Tính AH
b) giải tam giác ABC và tam giác AHM
c) Chứng minh BC = AB cosB + AC cosC
d) Chứng minh tanB . sinB = HC/AB

0
Khải Quang 1 year 2020-11-11T10:18:05+00:00 0 Answers 48 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )