cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH a)cho AH=4cm;CH=8cm b)cho CH=5cm;AH=10cm

Question

cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH
a)cho AH=4cm;CH=8cm
b)cho CH=5cm;AH=10cm

in progress 0
Tryphena 8 tháng 2020-10-31T10:50:58+00:00 1 Answers 92 views 0

Answers ( )

 1. a) Áp dụng hệ thức lượng vào $ΔABC$ vuông tại $A$:

  $→BH=\dfrac{AH^2}{CH}=\dfrac{4^2}{8}=\dfrac{16}{8}=2cm$

  b) Áp dụng hệ thưc lượng vào $ΔABC$ vuông tại $A$:

  $→BH=\dfrac{AH^2}{CH}=\dfrac{10^2}{5}=\dfrac{100}{5}=20cm$

  $→BC=CH+BH=5+20=25cm$

   

Leave an answer