cho tam giác ABC vuông tại A có AB=3,AC=4.Tính các tỉ số lượng giáp của góc B suy ra các tỉ số giác của góc C

Question

cho tam giác ABC vuông tại A có AB=3,AC=4.Tính các tỉ số lượng giáp của góc B suy ra các tỉ số giác của góc C

in progress 0
1 year 2020-11-26T15:34:34+00:00 1 Answers 147 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T15:35:53+00:00

  Áp dụng định lý Pytago vào $ΔABC$ vuông tại $A$:

  $→BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{3^3+4^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5cm$

  Tính tỉ số lượng giác góc $B$:

  $sin\widehat{B}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{4}{5}$

  $cos\widehat{B}=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{3}{5}$

  $tan\widehat{B}=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{4}{3}$

  $cot\widehat{B}=\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{3}{4}$

  Tính tỉ số lượng giác góc $C$:

  $sin\widehat{C}=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{3}{5}$

  $cos\widehat{C}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{4}{5}$

  $tan\widehat{C}=\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{3}{4}$

  $cot\widehat{C}=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{4}{3}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )