Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O a) Chúng minh vectoOA + vectoBC = vectoOC + vectoBA b) Giả sử độ dài của 3 vecto AB, BC, AC bằng nhau. Chứn

Question

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O
a) Chúng minh vectoOA + vectoBC = vectoOC + vectoBA
b) Giả sử độ dài của 3 vecto AB, BC, AC bằng nhau. Chứng minh vecto OA+ vecto OB + vecto OC = vecto O

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-11-27T08:20:01+00:00 2 Answers 107 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:21:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: a) Cái này không cần vẽ hình cũng ra, nếu bạn học tổng hiệu vecto rồi

  vectoOA + vectoBC = vectoOC + vectoBA <=> vecto oA-vecto OC= vecto BA-vecto BC<=>  vecto CA=vecto CA(luôn đúng)

  b) gọi M là trung điểm AB
  vecto OA+vecto OB+vecto OC= 2 vecto OM+vecto OC(1) (tính chất trung điểm)

  do tam giác ABC đều vì độ dài 3 vecto bằng nhau nên O là giao điểm 3 đường trung tuyến => CO=2OM=> vecto CO=2 vectoOM (2)

  từ (1) và (2)=> vecto OA+vecto OB+vecto OC=vecto CO+vecto OC= vecto không (tổng hai vecto đối)

   

  0
  2020-11-27T08:22:00+00:00

  `a)` Ta có:

  `vec{OA} + vec{BC}`

  `= vec{OC} + vec{CA} + vec{BA} + vec{AC}`

  `= vec{OC} + vec{BA}`

  `b)` Gọi `M` là trung điểm `AB`

  `=> vec{OA} + vec{OB} = 2vec{OM}`

  Lại có: `ΔABC` đều, `M` là trung điểm của `AB`

  `=> CO` là đường trung tuyến

  `=> vec{CO} = 2vec{OM}`

  `=> vec{OA} + vec{OB} + vec{OC} = vec{CO} + vec{OC} = vec{0}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )