Cho tam giác ABC . Gọi I là điểm trên cạnh BC kéo dài sao cho vec tơ IB=3 vec tơ IC a. Tính vec tơ AI theo vec tơ AB , vec tơ AC b. Gọi I và K lần lượ

Question

Cho tam giác ABC . Gọi I là điểm trên cạnh BC kéo dài sao cho vec tơ IB=3 vec tơ IC
a. Tính vec tơ AI theo vec tơ AB , vec tơ AC
b. Gọi I và K lần lượt là các điểm thuộc cạnh AC ,AB sao cho vec tơ JA =2vec tơ JC và vec tơ KB =3vec tơ KA. Tính vec tơ JK theo vec toe AB , vec tơ AC
c. Tính vec tơ BC theo vec tơ AI và vec tơ JK

in progress 0
Maris 1 year 2020-11-27T07:35:18+00:00 2 Answers 315 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T07:36:32+00:00

  `a)` Ta có:

  `vec{IB} = 3vec{IC}`

  `<=> vec{IA} + vec{AB} = 3vec{IA} + 3vec{AC}`

  `<=> -2vec{IA} = 3vec{AC} – vec{AB}`

  `<=> vec{IA} = (\vec{AB})/2 – (3\vec{AC})/2`

  `b)` Ta có:

  `vec{JK}`

  `= vec{JA} + vec{AK}`

  `= (2\vec{AC})/3 + (3\vec{AB})/4`

  0
  2020-11-27T07:36:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a)vec tơ IB=3 vec tơ IC <=> Vecto AB-vecto AI=3 (vecto IA+vecto AC)

  <=>3 vecto IA+vecto AI= vecto AB- vecto AC <=>-2 vecto AI= vecto Ab-vecto AC<=>2 vecto AI= vecto AC-vecto  AB

  b) vecto JA- 2vecto JC= vecto JA- vecto JC -vecto JC = vecto không<=> vecto CA=vecto JC

  vecto KB -vecto KA-2 vecto KA= vecto không <=> vetco AB= 2 vecto KA

  Mà vecto JK= vecto JA-vecto KA = 2 vecto JC – 1/2 vecto  AB= 1/2 vecto CA – 1/2 vecto AB= -1/2 vecto AC -1/2 vecto AB

  c) vecto BC= vecto AB-vecto AC=  (1/2 vecto AB- 1/2 vecto AC)+(1/2 vecto AB-1/2 vecto AC)= – vecto AI + vecto JK 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )