Cho hình thang ABCD có AB//CD, AB=a, BC=b, CD=c,Da=d. Các đường phân giác ngoài góc A và D cắt nhau tại M, các đường phân giác ngoài góc B và C cắt nh

Question

Cho hình thang ABCD có AB//CD, AB=a, BC=b, CD=c,Da=d. Các đường phân giác ngoài góc A và D cắt nhau tại M, các đường phân giác ngoài góc B và C cắt nhau tại N
a) Chứng minh MN//CD
b) Tính độ dài MN theo a,b,c,d

0
Huy Gia 1 year 2020-10-31T03:21:34+00:00 0 Answers 58 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )