Cho hàm số bậc 4 f(x)= a$x^{4}$+b $x^{3}$ +c$x^{2}$ +dx+e (a khác 0). Biết rằng các hệ số a,b,c,d,e là các số nguyên không âm và không lớn hơn 8 và f(

Question

Cho hàm số bậc 4 f(x)= a$x^{4}$+b $x^{3}$ +c$x^{2}$ +dx+e (a khác 0). Biết rằng các hệ số a,b,c,d,e là các số nguyên không âm và không lớn hơn 8 và f(9)=32078. Tính tổng các hệ số S=a+b+c+d+e

0
Verity 10 months 2020-11-21T06:53:55+00:00 0 Answers 25 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )