Cho hai đa thức P(x) = 5x⁵ + 3x – 4x⁴ – 2x² + 6+4 x² Q(x) = 2x⁴ – x + 3x² – 2x² + 1/4 – x⁵ a, Sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm của biến b, Tính

Question

Cho hai đa thức P(x) = 5x⁵ + 3x – 4x⁴ – 2x² + 6+4 x²
Q(x) = 2x⁴ – x + 3x² – 2x² + 1/4 – x⁵
a, Sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm của biến
b, Tính P(x) + Q(x)
c, Tính P(x) – Q(x)

in progress 0
Nguyệt Ánh 2 tháng 2021-04-22T23:23:55+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) P(x) = 5x⁵ + 3x – 4x⁴ – 2x² + 6+4x²

  = 5x⁵ – 4x⁴ (-2x² + 4x²) + 3x +6

  = 5x⁵ – 4x⁴ + 2x² + 3x +6

  Q(x) = 2x⁴ – x + 3x² – 2x² + $\frac{1}{4}$ – x⁵

  = – x⁵ + 2x⁴ + (3x² – 2x²) – x + $\frac{1}{4}$

  = – x⁵ + 2x⁴ + x²  – x + $\frac{1}{4}$

  b) P(x) + Q(x) = 5x⁵ – 4x⁴ + 2x² + 3x + 6 + (- x⁵) + 2x⁴ + x²  – x + $\frac{1}{4}$

  = (5x⁵ – x⁵) + (- 4x⁴ + 2x⁴) + (2x² + x²) + (3x – x) + (6 + $\frac{1}{4}$)

  = 4x⁵ – 2x⁴ + 3x² + 2x + $\frac{25}{4}$

  c) P(x) – Q(x) = 5x⁵ – 4x⁴ + 2x² + 3x + 6 – (- x⁵ + 2x⁴ + x²  – x + $\frac{1}{4}$)

  = 5x⁵ – 4x⁴ + 2x² + 3x + 6 + x⁵ – 2x⁴ – x²  + x – $\frac{1}{4}$

  = (5x⁵ + x⁵) + (- 4x⁴ – 2x⁴) + (2x² – x²) + (3x + x) + (6 – $\frac{1}{4}$)

  = 6x⁵ – 6x⁴ + x² + 4x + $\frac{23}{4}$

 2. a) P(x) = 5x⁵ + 3x – 4x⁴ – 2x² + 6+4 x²

             = 5x⁵ – 4x⁴ – 2x² + x² + 3x + 6 + 4

      Q(x) = 2x⁴ – x + 3x² – 2x² + 1/4 – x⁵

              = -x⁵ + 2x⁴ + 3x² – 2x² – x + 1/4

  b) P(x) + Q(x) = 5x⁵ – 4x⁴ – 2x² + x² + 3x + 6 + 4 + (-x⁵) + 2x⁴ + 3x² – 2x² – x + 1/4

                        = 5x⁵ – 4x⁴ – x² +3x +10 + (-x⁵) + 2x⁴ + x² – x +1/4

                        = 4x⁵ -2x⁴ +2x + 41/4

  P(x) – Q(x) = 5x⁵ – 4x⁴ – x² +3x +10 +x⁵ – 2x⁴ – x² + x -1/4

                   = 6x⁵ – 6x⁴ -2x² + 4x + 39/4

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )