cho góc xOy nhọn. trên Oy lấy A, vẽ Az song song với Ox, vẽ Om là tia phân giác của góc xOy. vẽ An là tia phân giác của góc zAy. chứng

Question

cho góc xOy nhọn. trên Oy lấy A, vẽ Az song song với Ox, vẽ Om là tia phân giác của góc xOy. vẽ An là tia phân giác của góc zAy. chứng minh Om song song với An

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-11-27T05:30:07+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T05:31:27+00:00

  $Az//Ox$

  $→\widehat{xOy}=\widehat{zAy}$ (đồng vị)

  $Om$ là tia phân giác $\widehat{xOy}$

  $→\widehat{AOm}=\dfrac{\widehat{xOy}}{2}$

  $An$ là tia phân giác $\widehat{zAy}$

  $→\widehat{yAn}=\dfrac{\widehat{zAy}}{2}$

  mà $\widehat{xOy}=\widehat{zAy}$

  $→\widehat{AOm}=\widehat{yAn}$

  mà 2 góc ở vị trí đồng vị

  $→Om//An$

   

  cho-goc-oy-nhon-tren-oy-lay-a-ve-az-song-song-voi-o-ve-om-la-tia-phan-giac-cua-goc-oy-ve-an-la-t

  0
  2020-11-27T05:31:34+00:00

  Đáp án:

  `⇔ Om` // `An`

  Giải thích các bước giải:

   Vì `Ox` //`Az`

  `⇒\hat{xOA}=\hat{zAy}`

  Mà `\hat{MOA}=\hat{NOy}=1/2\hat{zAy}=1/2\hat{xOA}`(`Om;On` là phân giác của góc `\hat{xOA}` và `\hat{zAy}` )

  Mà `2` góc `\hat{MOA}` và `\hat{NOy}` ở vị trí đồng vị

  `⇔ Om` // `An`

  Bạn tham khảo ạ !

  cho-goc-oy-nhon-tren-oy-lay-a-ve-az-song-song-voi-o-ve-om-la-tia-phan-giac-cua-goc-oy-ve-an-la-t

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )