Cho góc xOy nhọn.Lấy điểm A thuộc tia Ox.Trong góc xOy vẽ tia Am // Oy.Gọi Ot,An là tia phân giác của góc xOy và xAm a,Chứng minh An // Ot b,Vẽ tia Az

Question

Cho góc xOy nhọn.Lấy điểm A thuộc tia Ox.Trong góc xOy vẽ tia Am // Oy.Gọi Ot,An là tia phân giác của góc xOy và xAm
a,Chứng minh An // Ot
b,Vẽ tia Az là tia phân giác là tia phân giác của góc OAm.Chứng minh Az vuông góc với An
c,CM Az // Ot

0
Sapo 1 year 2020-11-29T05:52:33+00:00 0 Answers 48 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )