Cho F(x)=9-x mũ 5+4x-2x ³+x ²-7x mũ 4 G(x)=x mũ 5 – 9 +2 x² +7 x mũ 4+ 2 x³ – 3x tính F-G x=1 là nghiệm của F(x) và G(x) ko vì sao

Question

Cho F(x)=9-x mũ 5+4x-2x ³+x ²-7x mũ 4
G(x)=x mũ 5 – 9 +2 x² +7 x mũ 4+ 2 x³ – 3x
tính F-G
x=1 là nghiệm của F(x) và G(x) ko vì sao

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-27T05:05:18+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T05:06:26+00:00

  Đáp án:

   $F(x)-G(x)=-14x^4-4x^3-x^2+7x+18$

  x=1 không là nghiệm của  F(x), x=1 là nghiệm của G(x)

  Giải thích các bước giải:

   $F(x)=9-x^5+4x-2x^3+x^2-7x^4\\
  =-x^5-7x^4-2x^3+x^2+4x+9\\
  G(x)=x^5-9+2x^2+7x^4+2x^3-3x\\
  =x^5+7x^4+2x^3+2x^2-3x-9\\
  F(x)-G(x)=(-x^5-7x^4-2x^3+x^2+4x+9)-(x^5+7x^4+2x^3+2x^2-3x-9)\\
  =-x^5-7x^4-2x^3+x^2+4x+9-x^5-7x^4-2x^3-2x^2+3x+9\\
  =(x^5-x^5)+(-7x^4-7x^4)+(-2x^3-2x^3)+(x^2-2x^2)+(4x+3x)+(9+9)\\
  =-14x^4-4x^3-x^2+7x+18\\
  F(1)=-1^5-7.1^4-2.1^3+1^2+4.1+9\\
  =-1-7-2+1+4+9\\
  =4$
  Nên x=1 không là nghiệm của  F(x)
  $G(1)=1^5+7.1^4+2.1^3+2.1^2-3.1-9\\
  =1+7+2+2-3-9\\
  =0$
  Nên x=1 là nghiệm của G(x)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )