Cho đường thẳng $d$ xác định bởi $y = 2x + 11$. Đường thẳng $d’$ đối xứng với đường thẳng $d$ qua trục hoành có phương trình là

Question

Cho đường thẳng $d$ xác định bởi $y = 2x + 11$. Đường thẳng $d’$ đối xứng với đường thẳng $d$ qua trục hoành có phương trình là

in progress 0
Euphemia 9 months 2021-04-27T07:45:28+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-27T07:46:53+00:00

    Điểm đối xứng với điểm $(x;\,y) \in (d)$ qua trục hoành là điểm $(x;\,-y)$

    $\Rightarrow (d’):-y=2x+11\\ \Leftrightarrow (d’):y=-2x-11$

     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )