cho điểm A cố định nằm ngoài đường tròn (O,R) .B là điểm di động trên đường tròn O gọi M ,I lần lượt là trung điểm AB,OA. Tìm quỹ tích điểm M khi B di

Question

cho điểm A cố định nằm ngoài đường tròn (O,R) .B là điểm di động trên đường tròn O gọi M ,I lần lượt là trung điểm AB,OA. Tìm quỹ tích điểm M khi B di động trên đường tròn 0

0
Philomena 1 year 2020-10-21T23:42:42+00:00 0 Answers 38 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )