Cho đa thức P(x)= x²-2x-8 Q(x)= -x²-x=5 a. Tính P(x)+Q(x), P(x)-Q(x) b. Tính giá trị của đa thức P(x) tại x=-1, x=0,x=4 Tìm x biết a. (7x-1)-(2-3x)=(x

Question

Cho đa thức
P(x)= x²-2x-8
Q(x)= -x²-x=5
a. Tính P(x)+Q(x), P(x)-Q(x)
b. Tính giá trị của đa thức P(x) tại x=-1, x=0,x=4
Tìm x biết
a. (7x-1)-(2-3x)=(x-1)-(x-4)
b. (4x³-x²=2x+1)- (4+3x-x²=4x³)= 5
giúp e vs nhanh2 e còn ik hok
cho-da-thuc-p-2-8-q-5-a-tinh-p-q-p-q-b-tinh-gia-tri-cua-da-thuc-p-tai-1-0-4-tim-biet-a-7-1-2-3

in progress 0
Sapo 9 months 2021-04-20T18:06:29+00:00 1 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T18:07:40+00:00

  Bài 1: P(x)+Q(x)= (x²-2x-8)+(-x²-x+5)
  =X²-2x-8+(-x²)-x+5
  =(x²-x²)-(2x-x)-(8+5)
  = X – 13
  P(x) -Q(x)= ( x²-2 x-8)-( -x²-x+5)
  =x²-2x-8+x²+x-5
  =(X²+x²)-(2x+x)-(8-5)
  =3x² – 3x – 3.
  ý b, thay x=1 vào đa thức P(x) ta được:
  1²-2×1-8=-9. Vậy -9 sẽ là giá trị của đa thức P ( x).
  Thay x=0 vào đa thức P (x) ta được: 0²-2×0-8=-8. Vậy -8 sẽ là giá trị của đa thức P(x).
  Thay x=4 và đa thức P (x) ta được: 4²-2×4-8=0. Vậy 0 sẽ là giá trị của đa thức P ( x). Sorry bạn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )