Cho cac diem phan biet A,B, C, D, E, F. Đẳng thức nào sai A. Vectơ AB + CD + EF = AF + ED + BC B. Vectơ AB + CD + EF = AF + ED + CB C. Vectơ AE + BF

Question

Cho cac diem phan biet A,B, C, D, E, F. Đẳng thức nào sai
A. Vectơ AB + CD + EF = AF + ED + BC
B. Vectơ AB + CD + EF = AF + ED + CB
C. Vectơ AE + BF + DC = DF + BE + AC
D. Vectơ AC + BD + EF = AD + BF + EC

in progress 0
Khánh Gia 8 tháng 2020-10-31T03:06:11+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  1. `vec{AB} + vec{CD} + vec{EF}`

    `= vec{AF} + vec{FB} + vec{ED} + vec{DF} + vec{CB} + vec{BD}`

    `= vec{AF} + vec{ED} + vec{CB} + (vec{FB} + vec{DF} + vec{BD})`

    `= vec{AF} + vec{ED} + vec{CB}`

    `=>` Chọn `A`

Leave an answer