Cho C = 1+ 4 +4 ² + 4 ³ + ……….. + 4 ^100 và B = 4 ^ 101 Chứng tỏ rằng C < B /3 Lưu ý ; 4 ^ 100 là 4 mũ 100 B / 3 là B phần 3 giúp e

Question

Cho C = 1+ 4 +4 ² + 4 ³ + ……….. + 4 ^100 và
B = 4 ^ 101
Chứng tỏ rằng C < B /3 Lưu ý ; 4 ^ 100 là 4 mũ 100 B / 3 là B phần 3 giúp e vs ạ đang cần gấp →

in progress 0
King 1 year 2020-10-19T01:28:17+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T01:29:20+00:00

  Cho C = 1+ 4 +4 ² + 4 ³ + ……….. +$ 4 ^{100 }$ và B = $4 ^{ 101 }$

  4c = 4 + 4^2 + 4^3 + 4^4 +……..+ $4^ {101}$

  Ta lấy : $4c – c $

  3c = $4^{101}-1$

  $c =$ $\dfrac{4^ {101} -1}{3}$ < B = $4 ^{ 101 } / 3 $

  => $C < B /3 $

   

  0
  2020-10-19T01:30:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-c-1-4-4-4-4-100-va-b-4-101-chung-to-rang-c-b-3-luu-y-4-100-la-4-mu-100-b-3-la-b-phan-3-giup

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )