Cho biểu thức A = (1/x-2 – 2x/4-x² +1/2+x)(2/x -1) a )Rút gọn A b) Tính giá trị của biểu thức A khi x thỏa mãn 2x² +x=0 c)Tìm x nguyên để A ng

Question

Cho biểu thức A = (1/x-2 – 2x/4-x² +1/2+x)(2/x -1)
a )Rút gọn A
b) Tính giá trị của biểu thức A khi x thỏa mãn 2x² +x=0
c)Tìm x nguyên để A nguyên dương

in progress 0
Eirian 8 tháng 2020-10-30T15:08:04+00:00 1 Answers 130 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: `a)A=\frac{-4}{x+2}`

               `b)A=\frac{-8}{3}`

                $c)x∈\{-3;-4;-6\}$

  Giải thích các bước giải:

  $ĐKXĐ: x\neq±2;0$

  `a)A=(\frac{1}{x-2}-\frac{2x}{4-x^2}+\frac{1}{2+x}).(\frac{2}{x}-1)`

  `=(\frac{1}{x-2}+\frac{2x}{x^2-4}+\frac{1}{2+x}).\frac{2-x}{x}`

  `=(\frac{1}{x-2}+\frac{2x}{(x-2)(x+2)}+\frac{1}{2+x}).\frac{-(x-2)}{x}`

  `=\frac{x+2+2x+x-2}{(x-2)(x+2)}.\frac{-(x-2)}{x}`

  `=\frac{4x}{(x-2)(x+2)}.\frac{-(x-2)}{x}`

  `=\frac{-4}{x+2}`

  b) Từ $2x^2+x=0$

  $⇔x(2x+1)=0$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\2x+1=0\end{array} \right.$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-0,5\end{array} \right.$

  Đối chiếu điều kiện, ta được: $x=-0,5$

  Khi đó: `A=\frac{-4}{-0,5+2}=\frac{-8}{3}`

  c) Để $A$ đạt giá trị dương

  `⇔\frac{-4}{x+2}>0`

  $⇔x+2<0$ (do $-4<0$)

  $⇔x<-2$

  Để $A$ đạt giá trị nguyên

  `⇔\frac{-4}{x+2}∈Z`

  $⇔-4\vdots x+2$

  $⇔x+2∈Ư(-4)=\{1;2;4;-1;-2;-4\}$

  $⇔x∈Ư(-4)=\{-1;0;2;-3;-4;-6\}$

  Đối chiếu điều kiện, ta được: $x∈\{-3;-4;-6\}$

Leave an answer