Cho bất phương trình (m²-2m)x² – 2mx – 3 nhỏ hơn hoặc bằng 0 Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R

Question

Cho bất phương trình (m²-2m)x² – 2mx – 3 nhỏ hơn hoặc bằng 0
Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R

in progress 0
MichaelMet 8 months 2021-05-13T17:30:03+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-13T17:31:16+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Trả lời:

  $(m^2-2m)x^2-2mx-3 \leq 0$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}\begin{cases}m^2-2m=0\\-2m=0\end{cases}\\\begin{cases}m^2-2m<0\\\Delta’\leq 0\end{cases}\end{array} \right.$ 

  $⇔\left[ \begin{array}{l}m=0\\\begin{cases}0<m<2\\m^2+3m^2-6m\leq 0\end{cases}\end{array} \right.$ 

  $⇔\left[ \begin{array}{l}m=0\\\begin{cases}0<m<2\\m(2m-3)\leq 0\end{cases}\end{array} \right.$ 

  $⇔\left[ \begin{array}{l}m=0\\\begin{cases}0<m<2\\0\leq m\leq \dfrac{3}{2}\end{cases}\end{array} \right.$ 

  $⇔\left[ \begin{array}{l}m=0\\0< m\leq \dfrac{3}{2}\\\end{array} \right.$ 

  $⇔0\leq m\leq \dfrac{3}{2}$

  Vậy bất phương trình nghiệm đúng với mọi $m$ khi $m\in \bigg{[}0;\dfrac{3}{2}\bigg{]}.$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )