Cho xAy=40 độ.Trên tia đối cuả tia Ax lấy điểm B, kẻ tia Bz sao cho Bz//Ay.Kẻ tia Am và An lần lượt là tia phân giác của các góc xAy và xBz.Chứng minh

Question

Cho xAy=40 độ.Trên tia đối cuả tia Ax lấy điểm B, kẻ tia Bz sao cho Bz//Ay.Kẻ tia Am và An lần lượt là tia phân giác của các góc xAy và xBz.Chứng minh rằng Am//An

in progress 0
Nem 11 months 2020-10-31T16:42:09+00:00 1 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T16:43:37+00:00

  $Bz//Ay$

  $→\widehat{xAy}=\widehat{xBz}$ (đồng vị)

  $Am$ là tia phân giác $\widehat{xAy}$

  $→\widehat{xAm}=\dfrac{\widehat{xAy}}{2}$

  $Bn$ là tia phân giác $\widehat{xBz}$

  $→\widehat{xBn}=\dfrac{\widehat{xBz}}{2}$

  Từ hai điều trên $→\widehat{xAm}=\widehat{xBn}$

  mà 2 góc ở vị trí đồng vị

  $→Am//Bn$

  cho-ay-40-do-tren-tia-doi-cua-tia-a-lay-diem-b-ke-tia-bz-sao-cho-bz-ay-ke-tia-am-va-an-lan-luot

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )