Cho ΔABC có Â=90 độ. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Kẻ HE ⊥ EC (E ∈ AC). Tính BÂH, biết góc B=60 độ.

Question

Cho ΔABC có Â=90 độ. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Kẻ HE ⊥ EC (E ∈ AC). Tính BÂH, biết góc B=60 độ.

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-10-21T15:30:28+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T15:32:18+00:00

  Xét $ΔBAH$: $\widehat{B}+\widehat{BHA}+\widehat{BAH}=180^\circ$ (tổng 3 góc trong 1 Δ)

  $→\widehat{BAH}=180^\circ-\widehat{BHA}-\widehat{B}$

  $→\widehat{BAH}=180^\circ-90^\circ-60^\circ=30^\circ$

  Vậy $\widehat{BAH}=30^\circ$

  cho-abc-co-a-90-do-ke-ah-bc-h-bc-ke-he-ec-e-ac-tinh-bah-biet-goc-b-60-do

  0
  2020-10-21T15:32:25+00:00

   Xét tam giác AHB có : AHB^ + HAB^ + ABH =180độ

                                    => HAB^ = 180độ – (AHB^ + ABH^)

                                                     = 180độ – (90độ + 60độ) = 30 độ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )