Cho a,b,c là những số thực biết a^2-4b=-10 b ²+2c=-7 ; c ²-8a=-4 Tím GT của a ²-b ²+c ²

Question

Cho a,b,c là những số thực biết a^2-4b=-10
b ²+2c=-7 ; c ²-8a=-4
Tím GT của a ²-b ²+c ²
cho-a-b-c-la-nhung-so-thuc-biet-a-2-4b-10-b-2c-7-c-8a-4-tim-gt-cua-a-b-c

in progress 0
Hải Đăng 2 tháng 2021-05-04T08:19:25+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  đề mình nhìn trong hình là tính : `a^2 –  b^4 + c^2`

   đem cộng tất cả các `pt` trên lại ta có : 

  `a^2 – 4b + b^2 + 2c + c^2 – 8a = -10 + (-7) + (-4) = -21`

  `<=> a^2 – 4b+  b^2 + 2c + c^2 – 8a + 21 = 0`

  `<=> (a^2 – 8a + 16) + (b^2 – 4b + 4) + (c^2 + 2c + 1) = 0`

  `<=> (a – 4)^2 + (b – 2)^2 + (c + 1)^2 = 0`

  `<=> a – 4 = b – 2 = c + 1 = 0`

  `<=> a = 4 , b = 2 , c = -1`

  `-> a^2 – b^2 + c^2 = 4^2 – 2^4 + (-1)^2 = 1`

  Vậy chọn `A`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )