Cho a>0,b>0 $\frac{1}{a}+$ $\frac{1}{b}=1$ CMR $\sqrt{a+b}=$$\sqrt{a-1}+$ $\sqrt{b-1}$

Question

Cho a>0,b>0
$\frac{1}{a}+$ $\frac{1}{b}=1$ CMR $\sqrt{a+b}=$$\sqrt{a-1}+$ $\sqrt{b-1}$

in progress 0
Mít Mít 8 tháng 2020-10-18T02:34:19+00:00 2 Answers 85 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\frac{1}{a}$ + $\frac{1}{b}$ = 1 

  ⇒ $\frac{1}{a}$ = 1 – $\frac{1}{b}$ = $\frac{b-1}{b}$ 

  ⇒a = $\frac{b}{b-1}$ 

  Ta có :

  $\sqrt[]{a+b}$ = $\sqrt[]{b+\frac{b}{b-1}}$ = $\frac{b}{ \sqrt[]{b-1} }$ ( 1 )

  Mặt khác :

  $\sqrt[]{a-1}$ + $\sqrt[]{b-1}$ = $\sqrt[]{\frac{b}{ \sqrt[]{b-1} }-1}$ + $\sqrt[]{b-1}$ = $\frac{1}{ \sqrt[]{b-1}}$ + $\sqrt[]{b-1}$ = $\frac{b}{ \sqrt[]{b-1} }$     ( 2 )

  Từ ( 1 ) và ( 2 ) ⇒ đpcm 

 2. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=1$

  $⇔ \dfrac{a+b}{ab}=1$

  $⇔ a+b=ab$

  $\text{Mặt khác:}$ $\sqrt{a+b}=\sqrt{a-1}+\sqrt{b-1}$ $(1)$

  $\text{ĐKXĐ: $a \geq 1$; $b \geq 1$}$

  $⇔ a+b=a-1+2\sqrt{(a-1)(b-1)}+b-1$

  $⇔ a+b-a-b+2=2\sqrt{(a-1)(b-1)}$

  $⇔ \sqrt{(a-1)(b-1)}=1$

  $⇔ ab-a-b+1=1$

  $⇔ ab-(a+b)=0$

  $⇔ ab-ab=0$

  $⇔ 0=0$ $\text{(luôn đúng)}$

  $\text{⇒ (1) được chứng minh}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )