Cho 3 số tự nhiên a;b,c; mỗi số gồm 3 chữ số và đc viết bởi các chữ số 1;2;3;4;5. Tìm ba số a,b,c biết rằng chúng tỉ lệ với các số 1,3,5

Question

Cho 3 số tự nhiên a;b,c; mỗi số gồm 3 chữ số và đc viết bởi các chữ số 1;2;3;4;5. Tìm ba số a,b,c biết rằng chúng tỉ lệ với các số 1,3,5

0
Hưng Gia 1 year 2020-11-03T08:20:42+00:00 0 Answers 35 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )