cho 2 hàm số f(x)= $\dfrac{1}{x \sqrt[]{2} }$ và f(x)= $\dfrac{x^2}{\sqrt[]{2} }$ góc giữa 2 tiếp tuyến của đồ thị mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của

Question

cho 2 hàm số f(x)= $\dfrac{1}{x \sqrt[]{2} }$ và f(x)= $\dfrac{x^2}{\sqrt[]{2} }$ góc giữa 2 tiếp tuyến của đồ thị mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng là

0
Mít Mít 2 years 2021-05-10T08:03:34+00:00 0 Answers 10 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )