cho 2 đa thức A(x)=(x-2)^2, B(x)=x^2+4x a) Tính M(x)=A(x)+B(x) b0 Tính M(x) tại x=-2

Question

cho 2 đa thức A(x)=(x-2)^2, B(x)=x^2+4x
a) Tính M(x)=A(x)+B(x)
b0 Tính M(x) tại x=-2

in progress 0
Ladonna 9 months 2020-10-29T09:00:09+00:00 1 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T09:02:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) `M(x)=A(x)+B(x)`

  `=(x-2)^2+x^2+4x`

  `=x^2-4x+4+x^2+4x`

  `=2x^2+4`

   b) Tại `x=-2:`

  `M(-2)=2.(-2)^2+4`

  `=2.4+4`

  `=8+4=12`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )