Cho 12,24 gam hỗn hợp E gồm X, Y là hai este no, đa chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dị ch NaOH, thu được 7,56 gam hỗn hợp Z chứa hai ancol c

Question

Cho 12,24 gam hỗn hợp E gồm X, Y là hai este no, đa chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dị ch NaOH,
thu được 7,56 gam hỗn hợp Z chứa hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon và a gam hỗn hợp T chứa hai muối. Đốt
cháy hoàn toàn a gam T, thu được 0,085 mol Na2CO3 và tổng khối lượng của CO2, H2O bằng 4,55 gam. Khối lượng
(gam) của este có phân tử khối lớn hơn gần nhất với giá trị nào sau đây

in progress 0
Thiên Ân 2 years 2021-02-02T07:16:02+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-02T07:17:55+00:00

  Đáp án:

  $m_{(HCOO)_3C_3H_5} =5,28\ g$

  Giải thích các bước giải:

  \(\underbrace {{\text{Este X,Y}}}_{12,24g} + NaOH\xrightarrow{{(1)}}\underbrace {ancol{\text{ }}Z}_{7,56(g)} + \underbrace {muối{\text{ }}T}_{a(g)}\)

  \(\underbrace {muối{\text{ }}T}_{a(g)} + {O_2}\xrightarrow{{(2)}}N{a_2}C{O_3} + \underbrace {C{O_2} + {H_2}O}_{4,55g}\)

  BTNT Na: $n_{NaOH} = 2n_{Na_2CO_3} = 0,085.2=0,17\ mol$

  Xét quá trình (1): $m_{\text{muối}} = m_E+n_{NaOH} – m_Z = 11,48\ g$

  Xét quá trình (2):

  $m_{O_2\ \text{đốt T}} = m_{Na_2CO_3} +(m_{CO_2} + m_{H_2O}) – m_T =2,08\ g$

  $\to n_{O_2\ \text{đốt T}} = 0,065\ mol$

  +) Ta luôn có: $n_{COOONa} = n_{NaOH} = 0,17\ mol$

  $\to n_{O\ \text{trong T}} = 2n_{COO}=0,17.2=0,34\ mol$

  +) Đặt số mol $CO_2;\ H_2O$ lần lượt là x, y mol

  Ta có HPT:

  $\begin{cases} m_{hh} = 44x+18y=4,55 \\ 2x+y = 0,34+0,065.2 – 0,085.3(BTNT\ O) \end{cases} \to \begin{cases} x=0,085 \\ y=0,045 \end{cases}$

  +) BTNT C: $n_{C\ \text{trong T}} = n_{Na_2CO_3} + n_{CO_2} = 0,085+0,085 = 0,17\ mol$

  Nhận thấy: $n_{C\ \text{trong T}} = n_{Na} = 0,17\ mol$

  Vậy chứng tỏ hai muối gồm: $\begin{cases} HCOONa:\ u \\ NaOOC-COONa:\ v \end{cases}$

  Lập HPT: $\begin{cases} m_{\text{muối}} = 68u+134v = 11,48 \\ n_{Na} = u+2v = 0,17 \end{cases} \to \begin{cases} u=0,09 \\ v=0,04 \end{cases}$

  Vậy muối gồm: HCOONa (0,09 mol) và (COONa)2 (0,04 mol).

  Giả sư ancol gồm: $\begin{cases} C_nH_{2n+2}O_x:\ \dfrac{0,09}x \\ C_nH_{2n+2}O:\ 0,08 \end{cases}$

  Ta có: $m_{\text{ancol Z}} = \dfrac{0,09}x.(14n+2+16x)+0,08(14n+18)=7,56$

  $\to x = \dfrac{0,09(14n+2)}{4,68-1,12n}$

  Thay n = 2, 3, 4 lần lượt vào chỉ có cặp: $\begin{cases} n=3 \\ x=3 \end{cases}$ là thỏa mãn.

  Vậy E gồm: $(HCOO)_3C_3H_5:\ 0,03;\ (COOC_3H_7)_2:\ 0,04$

  Vậy $m_{(HCOO)_3C_3H_5} = 0,03.176=5,28\ g$

  0
  2021-02-02T07:18:08+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 12*24 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )