chi x+y=3 và xy=-2 tính a) $x^{4}$ + $y^{4}$ b) $x^{5}$ + $y^{5}$

Question

chi x+y=3 và xy=-2 tính
a) $x^{4}$ + $y^{4}$
b) $x^{5}$ + $y^{5}$

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-03T07:11:30+00:00 1 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T07:13:19+00:00

  Đáp án:

   `a)161`

  `b)573`

  Giải thích các bước giải:

   a) ta có: `x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=3^2-2.(-2)=9+4=13`

  khi đó `x^4+y^4=(x^2+y^2)-2(xy)^2=13^2-2.(-2)^2=169-8=161`

  b) `x^5+y^5=(x+y)(x^4-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4)`

  `=(x+y)[(x^4+y^4)-xy(x^2+y^2)+(xy)^2]`

  `=3.(161-(-2).13+(-2)^2)`

  `=3(161+26+4)`

  `=3.191=573`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )