Chỉ mình bài 1 đi các bạn

Question

Chỉ mình bài 1 đi các bạn
chi-minh-bai-1-di-cac-ban

in progress 0
Helga 8 tháng 2020-10-15T13:52:26+00:00 2 Answers 89 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

   a)$\frac{5^{6}.20^{4}}{25^{5}.4^{3}}$

  =$\frac{5^{6}.(5.4)^{4}}{(5^{2})^{5}.4^{3}}$

  = $\frac{5^{6}.5^{4}.4^{4}}{5^{10}.4^{3}}$

  = $\frac{5^{10}.4}{5^{10}.1}$

  =$\frac{1.4}{1}$

  =4 

  b)3.(2x-3)²=48

  (2x-3)²=48:3

  (2x-3)²=16

  (2x-3)²=4²

  2x-3=4

  2x=4+3

  2x=7

  x=7:2

  x=$\frac{7}{2}$ 

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\dfrac{5^{6}.20^{4}}{25^{5}.4^{3}}=\dfrac{5^{6}.4^{4}.5^{4}}{5^{10}.4^{3}}=\dfrac{4^{4}}{4^{3}}=4$

  $ $

  $ $

  $b) 3.(2x-3)^{2}=48$

  $ $

  $⇒(2x-3)^{2}=16$

  $ $

  $⇒$\(\left[ \begin{array}{l}(2x-3)^{2}=4^{2}\\(2x-3)^{2}=(-4)^{2}\end{array} \right.\) 

  $ $

  $⇒$\(\left[ \begin{array}{l}2x-3=4\\2x-3=-4\end{array} \right.\) 

  $ $

  $⇒$\(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{7}{2}\\x=\frac{-1}{2}\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )