Câu c giải chi tiết chút

Question

Câu c giải chi tiết chút
cau-c-giai-chi-tiet-chut

in progress 0
Nick 11 months 2020-10-23T09:58:43+00:00 1 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T10:00:30+00:00

  Đáp án:

   C=1

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  C = \dfrac{{2\sqrt {3 – \sqrt {3 + \sqrt {13 + 4\sqrt 3 } } } }}{{\sqrt 6  – \sqrt 2 }}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {3 – \sqrt {3 + \sqrt {12 + 2.2\sqrt 3 .1 + 1} } } }}{{\sqrt 6  – \sqrt 2 }}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {3 – \sqrt {3 + \sqrt {{{\left( {2\sqrt 3  + 1} \right)}^2}} } } }}{{\sqrt 6  – \sqrt 2 }}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {3 – \sqrt {3 + 2\sqrt 3  + 1} } }}{{\sqrt 6  – \sqrt 2 }}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {3 – \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  + 1} \right)}^2}} } }}{{\sqrt 6  – \sqrt 2 }}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {3 – \sqrt 3  – 1} }}{{\sqrt 6  – \sqrt 2 }}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {2 – \sqrt 3 } }}{{\sqrt 6  – \sqrt 2 }}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {4 – 2\sqrt 3 } }}{{2\sqrt 3  – 2}}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {4 – 2\sqrt 3 } }}{{2\sqrt 3  – 2}}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {3 – 2.\sqrt 3 .1 + 1} }}{{2\sqrt 3  – 2}}\\
   = \dfrac{{2\sqrt {{{\left( {\sqrt 3  – 1} \right)}^2}} }}{{2\sqrt 3  – 2}}\\
   = \dfrac{{2\left( {\sqrt 3  – 1} \right)}}{{2\left( {\sqrt 3  – 1} \right)}} = 1
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )