câu 5Sáng lập Việt Nam Quang Phục hội vào tháng 6/1912 là A. Phan Bội Châu. B. Phan Châu Trinh. C. Lư

Question

câu 5Sáng lập Việt Nam Quang Phục hội vào tháng 6/1912 là
A. Phan Bội Châu. B. Phan Châu Trinh.
C. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền. D. Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp.
Câu 6:Điều kiện nào làm nảy sinh phongtrào yêu nước theo khuynh hướng mới ởVN đầu
thếkỉXX?
A. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứnhất(1897-1914) của thực dân Pháp.
B. Hoạt động của phong trào Cần Vương cuối thếkỉXIX.
C. Ảnh hưởng của tư tưởng bên ngoài như TQ, Nhật Bản,…
D. Tác động của phong trào yêu nước cuối thếkỉXIX.
Câu 7: Nguyên nhân chủyếu dẫn đến sựthất bại của phong trào dân chủtư sản cuối thếkỉ
XIX là
A. thếlực của giai cấp tư sản nhỏbé, chưa đủsức tập hợp lực lượng.
B. hạn chếvềgiai cấp lãnh đạo, không đưa ra được đường lối đấu tranh đúng đắn.
C. cuộc vận động của các sĩ phu chưa đủkhảnăng bùng nổCM tư sản.
D. khuynh hướng dân chủtư sản không phù hợp với tiến trình phát triển của CMVN.
Câu 8:Điểm khác biệt căn bản giữa phong trào yêu nước chống Pháp đầu thếkỉXX so với
cuối thếkỉXIX là ở
A. tính chất và khuynh hướng
B. giai cấp lãnh đạo và lực lượng tham gia
C. hình thức và phương pháp đấu tranhD. quan điểm và khuynh hướng cưu nước
Câu 9:Đâu là yếu tốquyết định đểnăm 1917 Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đitìm
đường cứu nước
A. Xuất phát từyếu tốcá nhân: sớm có chí “đuổi thực dân P, giải phóng đồng bào”
3
B. Xuất phát từyếu tó dân tộc: đất nước đang bịkhủng hoảng đường lối cứu nước.
C. Xuất phát từyếu tốthời đại: thếgiới đang thay đổi trong thời đại ĐQCN.
D. Xuất phát từyếu tốquê hương: nơi có truyền thống đấu tranh bất khuất.
Câu 10.Đầu thế kỷ XX, tư tưởng mới được truyền bá có ảnh hưởng đến phong trào yêu
nước đầu thế kỷ XX là :
A. Tư tưởng dân chủ tư sản
B. ý thức hệ phong kiến
C. Xu hướng vô sản
D. Khuynh hướng tư sản
Câu 11.Năm 1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông đã thành lập :
A. Hội Duy Tân
B. Phong trào Đông Du
C. Việt Nam Quang phục hội
D. Phong trào Duy tân
Câu 12.Hội duy tân do Phan Bộ Châu sáng lập đã đề ra chủ trương :
A. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dân tộc, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến
B. Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập nước Cộng hòa dân chủ Việt Nam
C. Nâng cao dân trí, dân quyền, giành độc lập dân tộc
D. Đánh đổ triều Nguyễn, khôi phục lại nước Việt Nam
Câu 13.Hoạt động chủ yếu của hội Duy tân thông qua :
A. Phong trào Đông Du
B. Phong trào Duy Tân
C. Phong trào chống thuế
D. Cuộc vận động Duy tân trên mọi lĩnh vực
Câu 14.Tại sao vào đầu thế kỷ XX, xuất hiện con đường cứu nước theokhuynh hướng
dân chủ tư sản ở Việt Nam ?
A. Do tư tưởng dân chủ tư sản được đưa vào nước ta
B. Xuát phát từ lòng yêu nước và từ những giai tầng mới troang xã hội
C. Do phong trào cứu nước theo ý thức hệ phong kiến không giánh thắng lợi
D. Do ảnh hưởng từ cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản
Câu 15.Vì sao giai cấp tư sản không nắm giữ vai trò lãnh đạo phong trào yêu nước Việt
Nam đầu thế kỷ XX ?
A. Do lực lượng non yếu, chưa hình thành giai cấp và bị thực dân Pháp chèn ép
B. Do không có tinh thần yêu nước, quyền lợi gắn chặt với thực dân Pháp
C. Do tập trung phát triển kinh tế để làm giàu
D. Do không tập hợp được lực lượng để chống Pháp
Câu 16.Trong quá trình vận động cứu nước, Phan Bội Châu đã có mối quan hệ với phong
trào yêu nước Việt Nam ?
A. Phong trào Cần Vương
B. Phong trào nông dân Yên Thế
C. Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ -1908 D. Phong trào hội kín ở Nam Kỳ
Câu 17.Sự chuyển biến về mặt tư tưởng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong tư tưởng
cứu nước của Phan Bội Châu ?
A. Từ chính thể quân chủ lập hiến sang thành lập chính thể cộng hòa
B. Từ chính thể quân chủ chuyên chế sang thành lập chính thể cộng hòa
C.Từ chính thể quân chủ lập hiến sang thành lập chính thể xã hội chủ nghĩa
D. Từ chính thể quân chủ chuyên chế sang thành lập chính thể quân chủ lập hiến
Câu 18.Hạn chế lớn nhất của Phan Bội Châu trong cuộc vận động cứu nước là :
A. Không nhận thức đúng về kẻ thù của cách mang
B. Dựa vào Nhật để giành độc lập dân tộc
C. Chủ trương không kiên định, luôn có sự thay đổi
D. Chưa nhận thức thấu đáo về lực lượng cách mạng
Câu 19.Điểm giống nhau cơ bản và cũng là hạn chế của Phan Bội Châu và Phan Châu
Trinh trong cuộc vận động cứu nước là:
A. Chưa nhận thấy thấu đáo nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cần phải kết hợp nhiệm
vụ dân tộc và dân chủ
B. Không nhận thấy được vai trò, sức mạng của quần chúng nhân dân lao động, đặc biệt là
công nhân và nông dân
C. Đều dựa vào thế lực ngoại bang để giành độc lập dân tộc
D. Tìm ra con đường cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Câu 20.Điểm giống nhau cơ bản nhất vế tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan
Châu Trinh là :
A. Đều xuất phát từ lòng yêu nước và cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh
hướng dân chủ tư sản
B. Đều có tư tưởng bạo động và cải cách
C. Đều thiết lập chế độ cộng hòasau khi giành độc lập dân tộc
D. Đều dựa vào Nhật để giành độc lập dân tộc

in progress 0
Lệ Thu 10 months 2021-03-23T21:16:16+00:00 3 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-23T21:18:13+00:00

  5.A 6.C 7.D 8.D 9.B 10.A 11.D 12.C 13.A 14.D 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.D

  0
  2021-03-23T21:18:15+00:00

  5.A

  6.C

  7.D

  8.D

  9.B

  10.A

  11.D

  12.C

  13.A

  14.D

  15.C

  16.A

  17.B

  18.C

  19.A

  20.D

  0
  2021-03-23T21:18:20+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo việt nam quang phục hội các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )