câu 12: Hòa tan hết m(g) Al trong dung dịch HNO3 loãng ( dư) , thu được 8,96 lít khí NO (đktc) a ) viết phương trình hóa học xảy ra b ) Tính giá trị

Question

câu 12: Hòa tan hết m(g) Al trong dung dịch HNO3 loãng ( dư) , thu được 8,96 lít khí NO (đktc)
a ) viết phương trình hóa học xảy ra
b ) Tính giá trị của m
c) Tính khối lượng muối thu được
Câu 14 : Một hỗn hợp gồm hai kim loại Mg và A chia thành 2 phần bằng nhau :
Phần 1 : Cho tác dụng với dd HCl dư thu được 3,36 lít khí H2
Phần 2 : Hòa tan hết trong dd HNO3 dư loãng thu được một khí không màu hóa nâu trong không khí ( thể tích đktc ) . Tính giá trị của V?
Câu 15: Hòa tan hết m(g) Al trong dd HNO3 , thu được hỗn hợp khí ( đKTC ) gồm NO và NO2 có thể tích là 8,96 lít có tỷ khối đối với Hydro là 16,75 . Tính giá trị của m?
Câu 20 : Trộn 100 ml dung dịch HCl 0,01 M với 100ml dung dịch Na0H 0,03 M . Tính pH và nồng độ mol/lít các ion thu được sau phản ứng .

in progress 0
Thu Cúc 2 years 2021-04-15T09:18:26+00:00 3 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T09:20:17+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  cau-12-hoa-tan-het-m-g-al-trong-dung-dich-hno3-loang-du-thu-duoc-8-96-lit-khi-no-dktc-a-viet-phu

  0
  2021-04-15T09:20:21+00:00

  Đáp án:

  12. b) mAl = 10,8g; c) mAl(NO3)3 = 85,2g

  14. V=2,24l

  15. mAl = 9,225 (g)

  20.pH = 12

  CM (OH-) = 0,01M

  CM (Na+) =  0,015M

  CM (Cl-) = 0,005M

   

  Giải thích các bước giải:

  12.

  a) Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

  b) nNO = 8,96 : 22, 4 = 0,4 mol

  nAl = nNO = 0,4 mol

  mAl = 0,4 . 27 = 10,8g

  c) nAl(NO3)3 = nNO = 0,4 mol

  mAl(NO3)3 = 0,4 . 213 = 85,2g

  14.

  Mg và A có hóa trị không đổi

  Phần 1: Số mol e kim loại nhường = Số mol e H+ nhận

  Phần 2: Số mol e kim loại nhường = Số mol e N+5 nhận

  → Số mol e H+ nhận = Số mol e N+5 nhận

  nH2 = 3,36:22,4 = 0,15 mol

  Phần 2 thu được khí không màu hóa nâu trong không khí → khí NO

  2H+ +2e →H2

            0,3←0,15

  N+5 + 3e → N+2

             0,3 →  0,1

  VNO = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)

  15.

  M khí = 16,75 . 2 = 33,5

  nhh khí = 8,96 : 22,4 = 0,4 mol

  mhh khí = 0,4 . 33,5 = 13,4g

  Gọi số mol NO, NO2 lần lượt là x, y 

  Ta có: nhh khí = x + y = 0 4 

  mhh khí = 30x + 46y = 13,4 

  → x = 0,3125; y = 0,0875

    Al0 → Al+3 + 3 e                                                  N+5   +    3e   →   N+2

  41/120    ←    1,025                                                             0,9375 ← 0,3125

                                                                                  N+5   +    1e   →    N+4

                                                                                               0,0875 ← 0,0875

  mAl = 41/120 . 27 = 9,225 (g)

  20.

  nH+ = nCl- = nHCl = 0,01 . 0,1 = 0,001 mol

  nOH- = nNa+ = nNaOH = 0,03 . 0,1 = 0,003 mol

    H+   +   OH- → H2O

  0,001 → 0,001

  nOH- dư = 0,003 – 0,001 = 0,002 mol

  Thể tích dung dịch sau khi trộn: 100 + 100 = 200 ml

  Nồng độ các ion sau phản ứng:

  CM (OH-) = 0,002 : 0,2 = 0,01M

  CM (Na+) = 0,003 : 0,2 = 0,015M

  CM (Cl-) = 0,001 : 0,2 = 0,005M

  [H+] = 10^-14 : 0,01 = 10^-12 (M)

  pH = -lg10^-12 = 12

  0
  2021-04-15T09:20:29+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo al + hno3 đặc nóng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )