câu 1:với a,b là các số tự nhiên, chứng minh rằng nếu 10a+b chia hết cho 13 thì a+4b chia hết cho 13 câu 2: tìm số tự nhiên n để (n+8) :(n+3) câu 3: c

Question

câu 1:với a,b là các số tự nhiên, chứng minh rằng nếu 10a+b chia hết cho 13 thì a+4b chia hết cho 13
câu 2: tìm số tự nhiên n để (n+8) :(n+3)
câu 3: chứng minh rằng tổng B=5+5^3+5^5+….+5^201 +5^203 chia hết cho 31
giúp mình nhé các bạn

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-22T14:44:40+00:00 1 Answers 108 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T14:46:16+00:00

  =))

  1)

  Ta có : a + 4b ⋮ 13 .

  ⇒ 10 . ( a + 4b ) ⋮ 13 .

  ⇒ 10a + 40b ⋮ 13 .

  ⇒ 10a + b + 39b ⋮ 13 .

  ⇒ 10a + b ⋮ 13 ( vì 39b ⋮ 13 ) .

  ⇒ 10a + b + 39b ⋮ 13 .

  ⇒ 10a + 40b ⋮ 13 .

  ⇒ 10 . ( a + 4b ) ⋮ 13 .

  ⇒ a + 4b ⋮ 13 . 

  3)

  Ta có :

  `B=5+5^3+5^5+…+5^201+5^203`

  `=(5+5^3+5^5)+…+(5^199+5^201+5^203)`

  `=5*(1+5^2+5^4)+…+5^199(1+5^2+5^4)`

  `=5*651+…+5^199*651`

  `=651*(5+5^7+…+5^199) `chia hết cho 31

  cau-1-voi-a-b-la-cac-so-tu-nhien-chung-minh-rang-neu-10a-b-chia-het-cho-13-thi-a-4b-chia-het-cho

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )