Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là? Câu 3: Ba số

Question

Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?
Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?
Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…
Câu 4: Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số
Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2
Câu 16: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?
Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là
Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?
Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?

in progress 0
Verity 11 months 2021-03-23T14:14:30+00:00 3 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-23T14:16:25+00:00

  Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?

  – Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;…..
  – Các số là ước của 54 là: 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54
  – Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54
  ⇒ Vậy có 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54
  Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?
  Ta có:
  180 = 2².3².5
  – Số ước 180 là: 3.3.2 = 18 ước
  – Các ước nguyên tố của 180 là: {2; 3; 5} : có 3 ước
  – Số ước không nguyên tố của 180 là: 18 – 3 = 15 ước
  Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…
  – Ba số nguyên tố có tổng là 106 ‐ 1 số chẵn nên trong tổng này có 1 số hạng là 2. Vậy tổng 2 số kia là: 104 = 101 + 3
  ⇒ Số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là 101

  Câu 4: Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số
  ⇒ Số lớn nhất là: 9998
  ⇒ Số bé nhất là: 1000
  Ta có:
  ﴾9998 ‐ 1000﴿ : 2 + 1 = 4500 ﴾số﴿

  Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm²
  Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì bán kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%
  Diện tích hình tròn đã giảm đi số phần trăm là : 100%.100% ‐ 80%.80% = 36%
  Diện tích hình tròn là : 113,04 : 36.100 = 314 ﴾cm²﴿
     Đáp số : 314cm²

  Câu 16: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?
  Ta có 99 số:
  – Số có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25 bắt đầu từ 24,01 đến 24,99; khoảng cách giữa mỗi số là 0,01; mà từ 24,01 đến 24,99

  ⇒ ﴾24,99 ‐ 24,01﴿ : 0,01 + 1= 99 số

  Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là
  126 : a dư 25
  ⇒ a $\neq$ 0; 1; 126
  ⇒ 126 ‐ 25 = 101 chia hết cho a
  Mà 101 = 1.101
  ⇒ a = 1 (loại) hay a = 101 (thỏa mãn)
  ⇒ a = 101
  Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số? Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?
  a) Có số các số tự nhiên có 4 chữ số là: ﴾9999 ‐ 1000﴿ : 1 + 1 = 9000 ﴾số﴿
  b) Có số các số chẵn có 3 chữ số là: ﴾998 ‐ 100﴿ : 2 + 1 = 450 ﴾số﴿
  Đáp số: a) 9000 số

               b) 450 số

   

  0
  2021-03-23T14:16:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: 

  Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; ….

  Các số là ước của 54 là: 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54

  Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54

  Vậy có 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

  Câu 2:

  Ta có:

  180 = 2x 3x 5

  Số ước 180 là:

  3 x 3 x 2= 18 ước

  Các ước nguyên tố của 180 là: { 2; 3; 5 } có 3 ước

  Số ước không nguyên tố của 180 là:

  18 – 3 = 15 ước

  Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 nên trong ba số này phải có 1 số chẵn

  ⇒ Trong ba số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2

  Tổng hai số còn lại là:

  106 – 2 = 104

  Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b)

   Ta có a + b = 104 ⇒ Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất.

  Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 ⇒ a = 104 – 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu cầu đề bài)

  Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài là 101

  Câu 4:

  Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số: 9998

  Số chẵn bé nhất có 4 chữ số: 1000

  số chẵn có 4 chữ số là:

  (9998 – 1000) : 2 + 1 = 4500 (số)

  Câu 15:

  Giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

  Bán kính của hình tròn mới là:

  100% – 20%= 80%

  Diện tích hình tròn có bán kính là:

  80% là 80% x 80% = 64%

  Diện tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là:

  100% x 100% – 64%= 36%

  36% = 113,04cm2 diện tích hình tròn ban đầu là:

  113,04 : 36 x 100 = 314 ( cm2 )

  Câu 16: 

  Số nhỏ nhất thoả mãn đề bài là: 24,01

  Số lớn nhất thoả mãn đề bài là: 24,99

  Từ 1 đến 99 có:

  (99 – 1) : 1 + 1 = 99 (số)

  Vậy: có 99 số thoả mãn đầu bài

  Câu 17:

  126 : a dư 25 ⇒ a khác 0 ; 1; 126

  ⇒ 126 – 25 = 101 chia hết cho a

  Mà 101 = 1.101

  ⇒ a = 1(Loại) hoặc a = 101(Thỏa mãn)

  Vậy: a =1 01

  Câu 18:

  Có số các số tự nhiên có 4 chữ số là:

  ( 9999 – 1000 ) : 1 + 1 = 9000 (số)

  Đáp số: 9000 số

  Có số các số chẵn có 3 chữ số là:

  ( 998 – 100 ) : 2 + 1 =4 50 (số)

  Đáp số: 450 số

  0
  2021-03-23T14:16:33+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo số nguyên tố lớn nhất có 3 chữ số các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )