Câu 1: Cụm từ F5 trong hộp tên có ý nghĩa là gì? A. Phím chức năng F5 B. Phông chữ hiện thời là F5 C. Ô ở cột F hàng 5 D. Ô ở hàng F cột 5 Câu 2: Phát

Question

Câu 1: Cụm từ F5 trong hộp tên có ý nghĩa là gì?
A. Phím chức năng F5
B. Phông chữ hiện thời là F5
C. Ô ở cột F hàng 5
D. Ô ở hàng F cột 5
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hộp tên cho biết nội dung ô đang được kích hoạt.
B. Thanh công thức cho biết nội dung ô đang được kích hoạt.
C. Một khối có thể là chỉ là một ô hoặc nhiều ô liền kề
D. Dữ liệu trong trang tính được tham chiếu đến thông qua địa chỉ ô của chúng.
Câu 3: Khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong
ô các kí tự:
A. &
B. *
C. %
D. #
Câu 4: Cho biết kết quả của hàm tính giá trị trung bình (=AVERAGE (A1:A3,10)) trên
trang tính trong hình vẽ sau::A1,2,3 lần luotj là 25, 50 ,75
A. 150
B. 75
C. 40
D. 25
Câu 5. Kết quả nào sau đây là kết quả của biểu thức: = SUM(5,7,6)+ MAX(9,2) +
MIN(1,5)
A. 17
B. 28
C. 19
D. 20
Câu 6.Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng
công thức nào sau đây?
A. E3 + F7 * 10%.
B. (E3 + F7) * 10%
C.= (E3 + F7) * 10%
D. =E3 + (F7 * 10%)
Câu7. Kết quả nào sau đây của biểu thức: =SUM(5,6,7)- AVERAGE(2,3,4)+
MAX(12,4,5)
A. 27
B. 28
C. 29
D. 30
Câu8. Số ô tính trong vùng A2:E10 là?
A. 12 ô
B. 14 ô
C. 10 ô
D. 45 ô
Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết các công thức sau?
Câu 9 : )13()26(:)97(x
A. (2*3)+ ((8^3+12)* 6
B. (2*3)+ ((8^3+12)* 9
C. (2*3)+ ((8^3-12)* 3
Câu 10 :5^3-3^2/(5+2)^2


A. (15^2-3^2)/(5+2)^2
B. (5^2+3^2)/(5+2)^2
C. (5^2-3^2)/(5+2)^2
Câu 11: Cho biết kết quả của hàm tính tổng (=SUM (A1:A3,100)) trên trang tính trong
hình vẽ sau:A1,2,3 lần luotj là 25, 50 ,75
A. 20 B. 15
C. 250 D. 75
Câu 12: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?
A. Kí tự B. Số
C. Thời gian D. Tất cả các kiểu dữ liệu trên
Câu 13: Khi thực hiện tính toán bằng các hàm trong Excel, nếu viết sai tên hàm thì
Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự:
A. & B. #NAME?
C. VALUE D. #
Câu 14. Số ô tính trong vùng A3:E10 là?
A. 12 ô B. 14 ô
C. 40 ô D. 45 ô
Câu 15: Trong các công thức sau, công thức nào sẽ báo lỗi?
A. =B2/10+1 (Với B2 có nội dung là E26)
B. =A2-B1 (Với A2 có nội dung là 5; B1 có nội dung là 4)
C. =D1>X5 (Với D1 có nội dung là 12.5; X1 có nội dung là =D1/2)
D. =A2*B1 (Với A2 có nội dung là 5; B1 có nội dung là 4)
Câu 16. Câu nào sau đây sai: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:
A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái
B. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề phải
C. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái
D. b và c đúng.
Câu17. Kết quả nào sau đây của biểu thức:=AVERAGE(4,8,6)-
MIN(7,3,5)+MAX(10,2,11)
A. 12 B. 13
C. 14 D. 15
Câu 18. Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?
A. ^ / : x – B. + – . : ^
C. + – * / ^ D. + – ^ \ *
Câu 19. Hãy cho biết công thức tính =AVERAGE(1,3,7,9,0) bằng bao nhiêu trong các
giá trị sau :
A. 3 B. 4
C. 5 D. 6.
Câu 20. Để thoát khỏi Excel, ta thực hiện:
A. Nhấn nút C. File -> Exit
B. Alt + F4 D. Tất cả đều đúng
mk cần gấp trong 5 phút nha

in progress 0
Kim Cúc 10 months 2020-11-21T07:34:28+00:00 3 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T07:36:23+00:00

  1.c

  2.b

  3.d

  4,hình như =50 thì phải

  5.b

  6.c

  7.a

  8.d

  9.

  10.

  11.=150

  12.d

  13.b

  14.c

  15.c

  16.d

  17.a

  18.c

  19.b

  20.d

  câu 9 và 10 mk ko biết làm.Sorry

  0
  2020-11-21T07:36:27+00:00

  câu 1:C

  câu 2:B

  câu 3:A

  câu 4:D

  câu 5:C

  câu 6:B

  câu 7:B

  câu 8:D

  câu 9:D

  câu 10:A

  câu 11:D

  câu 12:C

  câu 13:C

  câu 14:D

  câu 15:A

  câu 16:A

  câu 17:B

  câu 18:C
  câu 19:B

  câu 20:D

  0
  2020-11-21T07:36:31+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ý nghĩa các hàm trong excel các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )